Awit Chapter – 136 – Ang Dating Biblia (1905)

Awit Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

« 1 .. 11 .. 21 .. 31 .. 41 .. 51 .. 61 .. 71 .. 81 .. 91 .. 101 .. 111 .. 121 .. 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »

1 Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon; sapagka’t siya’y mabuti: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

2 Oh mangagpasalamat kayo sa Dios ng mga dios: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

3 Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon ng mga panginoon: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

4 Sa kaniya na gumagawang magisa ng mga dakilang kababalaghan: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

5 Sa kaniya na gumawa ng mga langit sa pamamagitan ng unawa: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

6 Sa kaniya na naglalatag ng lupa sa ibabaw ng tubig: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

7 Sa kaniya na gumawa ng mga dakilang tanglaw; sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man:

8 Ng araw upang magpuno sa araw: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man:

9 Ng buwan at mga bituin upang magpuno sa gabi: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

10 Sa kaniya na sumakit sa Egipto sa kanilang mga panganay: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man:

11 At kinuha ang Israel sa kanila: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man:

12 Sa pamamagitan ng malakas na kamay, at ng unat na bisig: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

13 Sa kaniya na humawi ng Dagat na Mapula: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man:

14 At nagparaan sa Israel sa gitna niyaon: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man:

15 Nguni’t tinabunan si Faraon at ang kaniyang hukbo sa Dagat na Mapula: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

16 Sa kaniya na pumatnubay ng kaniyang bayan sa ilang: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

17 Sa kaniya na sumakit sa mga dakilang hari: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man:

18 At pumatay sa mga bantog na hari: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man:

19 Kay Sehon na hari ng mga Amorrheo; sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man:

20 At kay Og na hari sa Basan: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man:

21 At ibinigay ang kanilang lupain na pinakamana. Sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man:

22 Sa makatuwid baga’y pinakamana sa Israel na kaniyang lingkod: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

23 Na siyang umalaala sa atin sa ating mababang kalagayan: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man:

24 At iniligtas tayo sa ating mga kaaway: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man:

25 Siya’y nagbibigay ng pagkain sa lahat ng kinapal: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

26 Oh mangagpasalamat kayo sa Dios ng langit: sapagka’t ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

Related Articles

Free Email Updates !
Free Email Updates !
Join the visitors who are receiving our newsletter and receive the Daily Mass Readings, Prayers and other updates directly in your inbox.
We respect your privacy and take protecting it seriously.