சீராக்கின் ஞானம் அதிகாரம் – 5 – திருவிவிலியம்

சீராக்கின் ஞானம் அதிகாரங்கள் (Tamil Bible: Ecumenical Tamil Translation – ETB)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. 30 .. 40 .. 50 51
Click the play button to listen or click the Download button to save a copy.
Audio Bible by Rev. Fr. Arulselvam Rayappan. Know more about him here

1 உன் செல்வங்களில் நம்பிக்கை வைக்காதே; “எனக்கு அவை போதும்” எனச் சொல்லாதே.

2 உன் நாட்டங்களுக்கும் வலிமைக்கும் அடிமையாகாதே; உன் உள்ளத்து விருப்பங்களைப் பின்பற்றாதே.

3 எனக்கு எதிராய்ச் செயல்படக்கூடியவர் யார்? எனச் சொல்லாதே; ஆண்டவர் உன்னைத் தண்டியாமல் விடமாட்டார்.

4 “நான் பாவம் செய்தேன்; இருப்பினும், எனக்கு என்ன நேர்ந்துவிட்டது?” எனக்கூறாதே; ஆண்டவர் பொறுமை உள்ளவர்.

5 பாவத்துக்கு மேல் பாவம் செய்யும் அளவுக்குப் பாவ மன்னிப்புப்பற்றி அச்சம் இல்லாமல் இராதே. “ஆண்டவரின் பரிவு எல்லையற்றது;

6 எண்ணற்ற என் பாவங்களை அவர் மன்னித்துவிடுவார்” என உரைக்காதே. அவரிடம் இரக்கமும் சினமும் உள்ளன; அவரது சீற்றம் பாவிகளைத் தாக்கும்.

7 ஆண்டவரிடம் திரும்பிச் செல்லக் காலம் தாழ்த்தாதே. நாள்களைத் தள்ளிப்போடாதே. ஆண்டவரின் சினம் திடீரென்று பொங்கியெழும்; அவர் தண்டிக்கும் காலத்தில் நீ அழிந்துபோவாய்.

8 முறைகேடான செல்வங்களில் நம்பிக்கை வைக்காதே; பேரிடரின் நாளில் அவற்றால் உனக்குப் பயன் இராது.

9 எல்லா வகைக் காற்றிலும் தூற்றிக் கொள்ளாதே; எல்லா வழிகளிலும் போகாதே; இரட்டை நாக்குக் கொண்ட பாவிகள் இவ்வாறே செய்வார்கள்.

10 உன் மனச்சான்றை உறுதியோடு பின்பற்று; முன் பின் முரண்படாமல் பேசு.

11 விரைந்து செவிசாய்; பொறுத்திருந்து விடை கூறு.

12 உனக்குத் தெரிந்தால், மறுமொழி கூறு; இல்லையேல் வாயை மூடிக்கொள்.

13 பெருமையும் சிறுமையும் பேச்சினால் வரும்; நாக்கே ஒருவருக்கு வீழ்ச்சியைத் தரும்.

14 புறங்கூறுபவன் எனப்பெயர் வாங்காதே; உன் நாவால் மற்றவர்களுக்குக் கண்ணி வைக்காதே. திருடர்களுக்கு உரியது இகழ்ச்சி; இரட்;டை நாக்கினருக்கு உரியது கடும் கண்டனம்.

15 பெரிதோ சிறிதோ எதிலும் குற்றம் செய்யாதே; நண்பனாவதற்கு மாறாகப் பகைவனாகாதே. கெட்ட பெயர் இழுக்கையும் பழிச்சொல்லையும் வருவிக்கும்; இரட்டை நாக்குக்கொண்ட பாவிகளுக்கு இவை நேரும்.

Free Email Updates !
Free Email Updates !
Join the visitors who are receiving our newsletter and receive the Daily Mass Readings, Prayers and other updates directly in your inbox.
We respect your privacy and take protecting it seriously.