back to top
HomeTagalogJuan Chapter - 9 - Ang Dating Biblia (1905)

Juan Chapter – 9 – Ang Dating Biblia (1905)

Juan Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

1 At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan.

2 At itinanong sa kaniya ng kaniyang mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito, o ang kaniyang mga magulang, upang siya’y ipanganak na bulag?

3 Sumagot si Jesus, Hindi dahil sa ang taong ito’y nagkasala, ni ang kaniyang mga magulang man: kundi upang mahayag sa kaniya ang mga gawa ng Dios.

4 Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin, samantalang araw: dumarating ang gabi, na walang taong makagagawa.

5 Samantalang ako’y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan.

6 Nang masabi niya ang ganito, siya’y lumura sa lupa, at pinapagputik ang lura, at pinahiran ang mga mata niya ng putik,

7 At sinabi sa kaniya, Humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe (na kung liliwanagin ay Sinugo). Siya nga’y humayo, at naghugas, at nagbalik na nakakakita.

8 Ang mga kapitbahay nga, at ang nangakakita sa kaniya nang una, na siya’y pulubi, ay nangagsabi, Hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos?

9 Sinabi ng mga iba, Siya nga: sinabi ng mga iba, Hindi, kundi nakakamukha niya. Sinabi niya, Ako nga.

10 Sa kaniya nga’y kanilang sinabi, Paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata?

11 Sumagot siya, Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik, at pinahiran ang aking mga mata, at sinabi sa akin, Humayo ka sa Siloe, at maghugas ka: kaya’t ako’y humayo at naghugas, at ako’y tumanggap ng paningin.

12 At sinabi nila sa kaniya, Saan naroon siya? Sinabi niya, Hindi ko nalalaman.

13 Dinala nila sa mga Fariseo siya na nang una’y bulag.

14 Araw nga ng sabbath nang gumawa ng putik si Jesus, at padilatin ang kaniyang mga mata.

15 Muli ngang tinanong naman siya ng mga Fariseo kung paanong tumanggap siya ng kaniyang paningin. At sinabi niya sa kanila, Nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata, at naghugas ako, at ako’y nakakakita.

16 Ang ilan nga sa mga Fariseo ay nangagsabi, Ang taong ito’y hindi galing sa Dios, sapagka’t hindi nangingilin sa sabbath. Datapuwa’t sinasabi ng mga iba, Paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna nila.

17 Muling sinabi nga nila sa bulag, Ano ang sabi mo tungkol sa kaniya, na siyang nagpadilat ng iyong mga mata? At kaniyang sinabi, Siya’y isang propeta.

18 Hindi nga nagsipaniwala ang mga Judio tungkol sa kaniya, na siya’y naging bulag, at tumanggap ng kaniyang paningin, hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang niyaong tumanggap ng kaniyang paningin,

19 At nangagtanong sa kanila, na sinasabi, Ito baga ang inyong anak, na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? paano ngang nakakakita siya ngayon?

20 Nagsisagot ang kaniyang mga magulang, at nangagsabi, Nalalaman naming ito’y aming anak, at siya’y ipinanganak na bulag:

21 Datapuwa’t kung paanong siya’y nakakakita ngayon, ay hindi namin nalalaman; o kung sino ang nagpadilat ng kaniyang mga mata, ay hindi namin nalalaman: tanungin siya; siya’y may gulang na; siya’y magsasalita para sa sarili niya.

22 Ang mga bagay na ito’y sinabi ng kaniyang mga magulang, sapagka’t nangatatakot sa mga Judio: sapagka’t pinagkaisahan na ng mga Judio, na kung ang sinomang tao’y ipahayag siya na siya ang Cristo, ay palayasin siya sa sinagoga.

23 Kaya’t sinabi ng kaniyang mga magulang, Siya’y may gulang na; tanungin siya.

24 Dahil dito’y tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag, at sinabi sa kaniya, Luwalhatiin mo ang Dios: nalalaman naming makasalanan ang taong ito.

25 Sumagot nga siya, Kung siya’y makasalanan ay hindi ko nalalaman: isang bagay ang nalalaman ko, na, bagaman ako’y naging bulag, ngayo’y nakakakita ako.

26 Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang ginawa niya sa iyo? paano ang pagkapadilat niya sa iyong mga mata?

27 Sinagot niya sila, Kasasabi ko lamang sa inyo, at hindi ninyo pinakinggan; bakit ibig ninyong marinig uli? ibig baga naman ninyong kayo’y maging mga alagad niya?

28 At siya’y kanilang inalipusta, at sinabi, Ikaw ang alagad niya; datapuwa’t kami’y mga alagad ni Moises.

29 Nalalaman naming nagsalita ang Dios kay Moises: datapuwa’t tungkol sa taong ito, ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya.

30 Sumagot ang tao at sa kanila’y sinabi, Narito nga ang kagilagilalas, na hindi ninyo nalalaman kung siya’y taga saan, at gayon ma’y pinadilat niya ang aking mga mata.

31 Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Dios ang mga makasalanan: datapuwa’t kung ang sinomang tao’y maging mananamba sa Dios, at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya’y pinakikinggan niya.

32 Buhat nang lalangin ang sanglibutan ay hindi narinig kailan man na napadilat ng sinoman ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag.

33 Kung ang taong ito’y hindi galing sa Dios, ay hindi makagagawa ng anoman.

34 Sila’y nagsisagot at sa kaniya’y sinabi, Ipinanganak kang lubos sa mga kasalanan, at ikaw baga ang nagtuturo sa amin? At siya’y pinalayas nila.

35 Nabalitaan ni Jesus na siya’y pinalayas nila; at pagkasumpong sa kaniya, ay sinabi niya, Sumasampalataya ka baga sa Anak ng Dios?

36 Sumagot siya at sinabi. At sino baga siya, Panginoon, upang ako’y sumampalataya sa kaniya?

37 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Siya’y nakita mo na, at siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo.

38 At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako. At siya’y sinamba niya.

39 At sinabi ni Jesus, Sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mangakakita; at upang ang mga nakakakita, ay maging mga bulag.

40 Yaong mga Fariseo na kasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito, at sinabi sa kaniya, Kami baga naman ay mga bulag din?

41 Sa kanila’y sinabi ni Jesus, Kung kayo’y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan: datapuwa’t ngayo’y sinasabi ninyo, Kami’y nangakakakita: nananatili ang inyong kasalanan.

Pradeep Augustine
Pradeep Augustinehttps://bible.catholicgallery.org/
Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents. Stay connected with him on his social profiles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
Access Catholic Videos
Subscribe to our YouTube channel to access Mass Readings and Prayers as videos.
No Thanks