back to top
HomeTagalogSecond Timoteo Chapter - 4 - Ang Dating Biblia (1905)

Second Timoteo Chapter – 4 – Ang Dating Biblia (1905)

Second Timoteo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian:

2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo.

3 Sapagka’t darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita;

4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha.

5 Nguni’t ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministerio.

6 Sapagka’t ako’y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na.

7 Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya:

8 Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita.

9 Magsikap kang pumarini na madali sa akin:

10 Sapagka’t ako’y pinabayaan ni Demas, palibhasa’y iniibig niya ang sanglibutang ito, at napasa Tesalonica; si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia.

11 Si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos, at ipagsama mo; sapagka’t siya’y napapakinabangan ko sa ministerio.

12 Datapuwa’t si Tiquico ay sinugo ko sa Efeso.

13 Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagparini mo, at ang mga aklat, lalong lalo na ang mga pergamino.

14 Si Alejandro na panday-tanso ay ginawan ako ng lubhang masama: gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kaniyang mga gawa:

15 Magingat ka rin naman sa kaniya; sapagka’t totoong kaniyang sinalangsang ang aming mga salita.

16 Sa aking unang pagsasanggalang sinoman ay walang kumampi sa akin, bagkus pinabayaan ako ng lahat: huwag nawang ibilang sa kanila ito.

17 Datapuwa’t ang Panginoon ay sumaakin, at ako’y pinalakas; upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap, at upang mapakinggan ng lahat ng mga Gentil: at ako’y iniligtas sa bibig ng leon.

18 Ako’y ililigtas ng Panginoon sa bawa’t gawa ng masama, at ako’y kaniyang iingatan sa kaniyang kaharian sa langit: na sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Siya nawa.

19 Batiin mo si Prisca at si Aquila, at ang sangbahayan ni Onesiforo.

20 Si Erasto ay natira sa Corinto; datapuwa’t si Trofimo ay iniwan kong may-sakit sa Mileto.

21 Magsikap kang pumarini bago magtaginaw. Binabati ka ni Eubulo, at ni Pudente, at ni Lino, at ni Claudia, at ng lahat ng mga kapatid.

22 Ang Panginoon nawa’y sumainyong espiritu. Ang biyaya nawa’y sumainyo.

Pradeep Augustine
Pradeep Augustinehttps://bible.catholicgallery.org/
Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents. Stay connected with him on his social profiles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
Access Catholic Videos
Subscribe to our YouTube channel to access Mass Readings and Prayers as videos.
No Thanks