back to top
HomeTagalogGalacia Chapter - 4 - Ang Dating Biblia (1905)

Galacia Chapter – 4 – Ang Dating Biblia (1905)

Galacia Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

1 Nguni’t sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama’t siya’y panginoon ng lahat;

2 Datapuwa’t nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama.

3 Gayon din naman tayo, nang tayo’y mga bata pa, tayo’y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan.

4 Datapuwa’t nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan,

5 Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak.

6 At sapagka’t kayo’y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama.

7 Ano pa’t hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios.

8 Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo’y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios:

9 Datapuwa’t ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo’y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao’y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin?

10 Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon.

11 Ako’y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan.

12 Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo’y mangagsitulad sa akin, sapagka’t ako’y katulad din ninyo. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan.

13 Datapuwa’t nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula:

14 At yaong sa inyo’y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako’y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus.

15 Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? sapagka’t pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin.

16 Kaya nga ako baga’y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan?

17 May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali’t, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila.

18 Datapuwa’t mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako’y kaharap ninyo.

19 Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo.

20 Datapuwa’t, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka’t ako’y nagaalinlangan tungkol sa inyo.

21 Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan?

22 Sapagka’t nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa’y sa aliping babae, at ang isa’y sa babaing malaya.

23 Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni’t ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako.

24 Ang mga bagay na ito’y may lamang talinghaga: sapagka’t ang mga babaing ito’y dalawang tipan; ang isa’y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito’y si Agar.

25 Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito’y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka’t ito’y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak.

26 Nguni’t ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin.

27 Sapagka’t nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka’t higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa.

28 At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako.

29 Datapuwa’t kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon.

30 Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka’t hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya.

31 Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya.

Pradeep Augustine
Pradeep Augustinehttps://bible.catholicgallery.org/
Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents. Stay connected with him on his social profiles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
Access Catholic Videos
Subscribe to our YouTube channel to access Mass Readings and Prayers as videos.
No Thanks