திருவிவிலியம் – பழைய ஏற்பாடு

Read and Listen to the Old Testament of Thiruviviliam (திருவிவிலியம் – பழைய ஏற்பாடு) – Ecumenical Translation of Holy Bible in Tamil Language.

தொடக்கநூல்
விடுதலைப் பயணம்
லேவியர்
எண்ணிக்கை
இணைச் சட்டம்
யோசுவா
நீதித் தலைவர்கள்
ரூத்து
1 2 3 4
1 சாமுவேல்
2 சாமுவேல்
1 அரசர்கள்
2 அரசர்கள்
1 குறிப்பேடு
2 குறிப்பேடு
எஸ்ரா
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
நெகேமியா
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
எஸ்தர்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
யோபு
திருப்பாடல்கள்
நீதிமொழிகள்
சபை உரையாளர்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
இனிமைமிகு பாடல்
1 2 3 4 5 6 7 8
எசாயா
எரேமியா
புலம்பல்
1 2 3 4 5
எசேக்கியல்
தானியல்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ஓசேயா
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
யோவேல்
1 2 3
ஆமோஸ்
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ஒபதியா
யோனா
1 2 3 4
மீக்கா
1 2 3 4 5 6 7
நாகூம்
1 2 3
அபக்கூக்கு
1 2 3
செப்பனியா
1 2 3
ஆகாய்
செக்கரியா
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
மலாக்கி
1 2 3
தோபித்து
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
யூதித்து
எஸ்தர் (கிரேக்கம்)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
சாலமோனின் ஞானம்
சீராக்கின் ஞானம்
பாரூக்கு
1 2 3 4 5 6
தானியேல் (இணைப்பு)
1 2 3
1 மக்கபேயர்
2 மக்கபேயர்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Catholic Public Domain Version Douay-Rheims Bible

Mass Readings from Catholic Gallery


Free Email Updates !
Join the visitors who are receiving our newsletter and receive the Daily Mass Readings, Prayers and other updates directly in your inbox.
We respect your privacy and take protecting it seriously.