திருவிவிலியம் – புதிய ஏற்பாடு

Read and Listen to the New Testament of Thiruviviliam – Ecumenical Translation of Holy Bible in Tamil Language.

மத்தேயு நற்செய்தி
மாற்கு நற்செய்தி
லூக்கா நற்செய்தி
யோவான் நற்செய்தி
திருத்தூதர் பணிகள்
உரோமையர்
1 கொரிந்தியர்
2 கொரிந்தியர்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
கலாத்தியர்
1 2 3 4 5 6
எபேசியர்
1 2 3 4 5 6
பிலிப்பியர்
1 2 3 4
கொலோசையர்
1 2 3 4
1 தெசலோனிக்கர்
1 2 3 4 5
2 தெசலோனிக்கர்
1 2 3
1 திமொத்தேயு
1 2 3 4 5 6
2 திமொத்தேயு
1 2 3 4
தீத்து
1 2 3
பிலமோன்
எபிரேயர்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
யாக்கோபு
1 2 3 4 5
1 பேதுரு
1 2 3 4 5
2 பேதுரு
1 2 3
1 யோவான்
1 2 3 4 5
2 யோவான்
3 யோவான்
யூதா
திருவெளிப்பாடு

Read Catholic daily Mass Readings for Today from Douay-Rheims Catholic Bible

Today's Mass Reading - DRB

Read Catholic daily Mass Readings for Today from New Jerusalem Bible

Today's Mass Reading - NJB

Free Email Updates !
Join the visitors who are receiving our newsletter and receive the Daily Mass Readings, Prayers and other updates directly in your inbox.
We respect your privacy and take protecting it seriously.