Isaias Chapter – 12 – Ang Dating Biblia (1905)

Isaias Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

« 1 .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 40 .. 50 .. 60 .. 66 »

1 At sa araw na yaon ay iyong sasabihin, Ako’y pasasalamat sa iyo, Oh Panginoon; sapagka’t bagaman ikaw ay nagalit sa akin ang iyong galit ay napawi, at iyong inaaliw ako.

2 Narito, Dios ay aking kaligtasan; ako’y titiwala, at hindi ako matatakot: sapagka’t ang Panginoon si Jehova ay aking kalakasan at awit; at siya’y naging aking kaligtasan.

3 Kaya’t kayo’y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan.

4 At sa araw na yao’y inyong sasabihin, Mangagpasalamat kayo sa Panginoon, kayo’y magsitawag sa kaniyang pangalan, ipahayag ninyo ang kaniyang mga gawa sa mga bayan, sabihin ninyo na ang kaniyang pangalan ay marangal.

5 Magsiawit kayo sa Panginoon; sapagka’t siya’y gumawa ng mga marilag na bagay: ipaalam ito sa buong lupa.

6 Humiyaw ka ng malakas at sumigaw ka, ikaw na nananahan sa Sion: sapagka’t dakila ang Banal ng Israel sa gitna mo.

Related Articles

Free Email Updates !
Join the visitors who are receiving our newsletter and receive the Daily Mass Readings, Prayers and other updates directly in your inbox.
We respect your privacy and take protecting it seriously.